Klachtenregeling

Klachtenregeling

1.1. Inleiding

Deze klachtenregeling is bedoeld om betrokkenen van de Hippo Sofia Academie de gelegenheid te geven klachten in te dienen en om deze klachten zo goed mogelijk te behandelen.

Tevens dient deze klachtenregeling om te voorzien in de bescherming van de belangen van de klager en verweerder tijdens het onderzoeken en afhandelen van de klacht. Voor 'klager' kan ook gelezen worden 'klaagster', voor 'verweerder' kan ook gelezen worden 'verweerster').

 

 

1.2. Klachten kunnen van velerlei aard zijn:

Seksuele intimidatie: ongewenste seksueel getinte aandacht die tot uiting komt in verbaal, fysiek of non- verbaal gedrag. Dit gedrag wordt door degene die het ondergaat, ongeacht sekse en/of seksuele voorkeur, ervaren als ongewenst en onplezierig. Seksueel intimiderend gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn. Centraal staat hierbij de beleving van degene die zich lastig gevallen voelt. De klager bepaalt wat ongewenst is en dat kan van mens tot mens verschillen.

Agressie: onder agressief handelen wordt verstaan, handelingen of voorvallen waarbij personen binnen De School psychisch en/of fysiek lastig gevallen of bedreigd worden, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met De School.

Geweld: onder gewelddadig handelen wordt verstaan, handelingen of voorvallen waarbij personen binnen De School psychisch en/of fysiek aangevallen worden, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met de instelling. Van psychische druk is sprake bij treiteren, schelden, bedreigen, telefonisch lastig vallen, tot aan huis achtervolgen en dergelijke. Bij fysieke agressie en geweld kan gedacht worden aan schoppen, slaan, gooien met voorwerpen, spugen en dergelijke.

Discriminatie: elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op basis van ras (of huids- kleur), geloof, levensovertuiging, sekse, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, sociaal en economisch milieu en fysieke verschijning, of op welke grond dan ook. Elke handeling die ten doel heeft of ten gevolge heeft of kan hebben, dat erkenning, genot of uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheid op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven wordt tenietgedaan of aangetast.

Gedragingen en beslissingen: deze klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen, dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van de verweerder. Klachten kunnen bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen betreffen of de toepassing van (straf)maatregelen, beoordeling van leerlingen of de inrichting van de organisatie en/of inhoud van de opleiding.

 

 

1.3. Voor al uw klachten kunt u in eerste instantie terecht bij diegene die het meest dichtbij uw klacht is betrokken: de medeleerling, leerkracht of collega. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u de aangewezen persoon voor het indienen van de klachten in de organisatie benaderen. Dit is binnen Hippo Sofia Academie Drs. Ellen Messing. Haar mailadres is opvraagbaar bij het HSA.

Klachten dienen schriftelijk aan de directie van de HSA bekend gemaakt worden.

Op klachten zal binnen 4 weken na schriftelijk bericht worden gereageerd, ook als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, worden de betrokkenen hiervan binnen deze 4 weken in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Voor dit uitgebreider onderzoek zal maximaal 2 weken staan nadat betrokkenen in kennis zijn gesteld hiervan. Klachten zullen geregistreerd worden en voor een periode van 2 jaar bewaard worden.

 

De behandeling van klachten

1.3.1. De klacht wordt verzonden o.v.v. ten minste:

a. de naam en het adres van de indiener

b. de datum

c. de klacht

d. het klaagschrift moet zijn gericht aan de HSA, t.a.v. de directie, info@hipposofia.com

 

1.3.2. Ontvangst- en behandelbevestiging

De klager ontvangt per omgaande een bevestiging van ontvangst.

Binnen 4 weken na ontvangst van de klacht geeft de directie van de HvNA uitsluitsel over de verdere behandeling van de klacht.

 

1.3.3. Horen

HSA stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord, hiervan wordt een verslag gemaakt dat zowel door de klager alsook de directie van de HSA wordt ondertekend.

 

 

1.4. Geheimhouding

Drs. Ellen Messing en iedereen die bij de behandeling van een klacht is betrokken, is ten aanzien van al hetgeen zij in verband met de behandeling van een klacht verneemt, verplicht tot geheimhouding tenzij bemiddeling gewest is. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn/haar taak bij de Hippo Sofia Academie heeft beëindigd.

 

 

1.5. Bescherming

Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de klager en andere betrokkenen niet worden benadeeld in zijn/hun positie in de instelling vanwege het feit dat hij/zij een klacht heeft ingediend of anderszins bij de klachtbehandeling is/was betrokken.

 

 

1.6. Beschikbaarheid van de klachtenregeling

De klachtenregeling is een openbaar document dat voor alle bij de instelling betrokken partijen beschikbaar is.

 

 

1.7. Onvoorziene omstandigheden

Indien er zich omstandigheden voordoen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag, na drs. Ellen Messing gehoord te hebben.

 

 

1.8. Evaluatie van de klachtenregeling

De klachtenregeling wordt iedere drie jaar geëvalueerd en zo nodig eerder.

 

 

1.9. De beslissing van de klachtenfunctionaris is bindend voor beide partijen.

 

 

 

 

Hippo Sofia Academie: Weeldsedijk 2, 5095 EC, Hooge Mierde Tel: 06 20 415 315