Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor alle opleidingen van Hippo Sofia Academie.

 

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Hippo Sofia Academie. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden hebt gelezen en kent als u met ons een samenwerking aangaat.

 

Opdrachtgever = de cursist

 

Opdrachtnemer = Hippo Sofia Academie

 

Opleidingen, oefendagen, themadagen en clinics = opdracht

 

 

Art. 1 Toepasselijkheid

 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten van opdrachtgever.

 

 

Art. 2 Inschrijven

 

2.1. De inschrijvingen voor een opdracht geschiedt door het inzenden van een inschrijfformulier. U heeft dan twee weken bedenktijd.

 

2.2. Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging, welke uw inschrijving definitief maakt voor het eerste leerjaar. Voor het tweede leerjaar schrijft u zich opnieuw in met de dan geldende voorwaarden.

 

2.3. U ontvangt hierna een factuur voor de 1e module. Indien het een dag(-deel) betreft ontvangt u de factuur daarvoor. Deze dient u binnen twee weken te voldoen.

 

2.4. Alle opdrachten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

 

2.5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de locatie te veranderen zulks ter beoordeling van de opdrachtnemer.

 

2.6. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

 

2.7. Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

 

 

Art 3 Annulering en wijziging

 

3.1. Annulering van de opdracht dient schriftelijk te geschieden. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de verzenddatum van uw email. Uw annulering is pas definitief na ontvangstbevestiging.

 

3.2 U kunt uw inschrijving tot 6 weken voor aanvang van de opdracht annuleren en u ontvangt

80% terug van het totale cursusbedrag of aanbetaling.

 

3.3. Er vindt geen restitutie plaats van uw aanbetaling voor annulering die wij ontvangen binnen

6 weken voor aanvang van de opdracht vanwege gemaakt kosten.

 

3.4. Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.

 

3.5.Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van een opdracht organisatorische

en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

 

3.6. Als de opdracht bij te weinig deelname of onvoorziene omstandigheden wordt geannuleerd ontvangt u het volledige cursusbedrag of aanbetaling terug.

 

 

Art. 4 Betaling

 

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum de deelbetaling (€ 325,-) voor de opleiding te voldoen. Ook mag men het totaalbedrag

in 1 keer betalen, dan krijgt men € 100,- korting (€ 3150,-).

 

4.2. Bij overschrijding van betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop verzuim is ingetreden is opdrachtgever over het openstaande bedrag 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend.

 

4.3. Alle buitengerechtelijke incasso kosten ad 15% van het openstaande bedrag (met een minimum van € 75,-) komen volledig voor de rekening van de opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

 

 

Art. 5 Intellectuele eigendom

 

5.1. Hippo Sofia Academie houdt over het verstrekte lesmateriaal alle auteurs- en andere rechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hippo Sofia Academie mag niets van dit materiaal worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronische, mechanisch of anderszins. Het is niet toegestaan lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen of te gebruiken als lesmateriaal.

 

5.2. Opdrachtgever mag al het door Hippo Sofia Academie vervaardigde en/of ter beschikking gestelde onderwijsmateriaal, of enig andere werk, alleen ten eigen behoeve gebruiken. Hiervoor zal voor aanvang van de eerste een studieovereenkomst getekend worden die u ook kunt downloaden op de site.

 

 

Art. 6 Uitvoering van de opdracht

 

6.1. Indien Hippo Sofia Academie niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de opdracht niet bekend waren, heeft Hippo Sofia Academie het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt. Dit kan bijvoorbeeld zijn het verschuiven naar een andere datum of andere locatie. Hippo Sofia Academie streeft ernaar de geplande opdrachten ten alle tijden door te laten gaan.

 

 

Art. 7 Aansprakelijkheid

 

7.1. De aansprakelijkheid van Hippo Sofia Academie, waaronder mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aan Hippo Sofia Academie toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de opdracht, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

 

7.2. Hippo Sofia Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemer of opdrachtgever.

 

7.3. Al het door Hippo Sofia Academie ontwikkelde en/of samengestelde onderwijsmateriaal dan wel ander werk, voortvloeiend uit of verband houdend met een opdracht, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Evenwel kan Hippo Sofia Academie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Hippo Sofia Academie aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op de bedoelde materialen en werken.

 

7.4. Hippo Sofia Academie is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan personen en/of dieren. De opdrachtgever neemt op eigen risico deel aan de opdracht.

 

 

Art. 8 Klachten – geschillen

 

8.1. Eventuele klachten over de door Hippo Sofia Academie geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 2 weken na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Hippo Sofia Academie kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde diensten.

 

8.2. Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

 

8.3 Op klachten zal binnen 4 weken worden gereageerd. Zie ook klachtenregeling.

 

 

 

Art. 9 Toepasselijkheid recht/geschillen

 

9.1. Op alle met Hippo Sofia Academie gesloten opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.

Hippo Sofia Academie: Weeldsedijk 2, 5095 EC, Hooge Mierde Tel: 06 20 415 315